“Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu”

Program „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“

Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam predstavljaju doprinos Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške ka smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi. Važan cilj mehanizama je i jačanje bilateralne suradnje između zemalja donatora i država korisnica. S

redstva predviđena kroz financijske mehanizme sukladna su prioritetima koji su definirani u desetogodišnjoj strategiji Europske unije, EUROPA 2020, s ciljem doprinosa rastu i stvaranju novih radnih mjesta, borbe protiv nepovoljnih klimatskih promjena i razvitku obnovljivih i održivih izvora energije, kao i smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.

Temelj za uspostavu financijskih mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućuje sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sukladno Sporazumu svaka država članica EU ima pravo pristupanja Europskom gospodarskom prostoru što joj omogućava korištenje sredstava financijskih mehanizama. Island, Lihtenštajn i Norveška su kroz financijske mehanizme u proteklih dvadeset godina (1994. – 2014.) dodijelili ukupno 3,3 milijardi eura za financiranje različitih projekata u zemljama EU.

Republika Hrvatska u razdoblju financiranja 2014. – 2021. na raspolaganju ima 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 9,8 milijuna eura, čime ukupna raspoloživa sredstva dosežu vrijednost od 113,2 milijuna eura.

Brošura

Trgovačko društvo GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. je sa upraviteljem programa MRRFEU u studenom 2023.g. potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt :

„Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“

Projektni cilj je izrada Studije geotermalnog potencijala geotermalnog polja Zagreb i šireg područja te izrada Elaborata o rezervama za povećanje rezervi geotermalne vode.

Ukupno troškovi 452.200,00 €
Bespovratna sredstva 200.000,00 €
% sufinanciranja 44,23%
Vlastito sufinanciranje 252.200,00 €
% vlastitog sufinanciranja 55,77%

Kratki opis projekta :

Tvrtka GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. ima dozvolu za eksploataciju vode na geotermalnom polju Zagreb, površine 54 km2 na kojem je izrađeno 13 bušotina, od kojih su trenutno dvije u proizvodnji. Geotermalno polje grije od 1981. godine Športsko-rekreacijski centar Mladost te skladišta u bolnici Novi Zagreb, a od 2018. godine i Kineziološki fakultet. Namjera nositelja projekta je izgraditi infrastrukturu za grijanje buduće Nacionalne dječje bolnice na lokaciji Blato, za tvrtku MC Plus d.o.o. na lokaciji Lučko i na lokaciji Mladost, za grijanje studentskih domova Stjepan Radić i studentskog kampusa u sklopu KIF-a.

U poslovnom planu naše tvrtke je i korištenje ohlađene vode nakon predaje toplinske energije u dječjoj bolnici za potrebe Termi Zagreb, čija gradnja je planirana zapadno od bolnice. Radi podržavanja tlaka u ležištu i zadovoljenja ekoloških kriterija ohlađena voda će se vraćati u ležište. Traženi proizvodni kapaciteti vode novih potrošača su veći od 100 l/s, što prelazi iznos potvrđenih i vjerojatnih rezervi vode P1+P2 kategorije. Potrebna dokumentacija za koju se traže sredstva odnosi se na izradu Studije geotermalnog potencijala u cilju povećanja kapaciteta za prihvat novih potrošača.

U sklopu Studije izvršit će se proba utiskivanja vode u buduću utisnu bušotinu Sava-1 i analizirati testovi interferencije između bušotina KBNZ 1A i 1B, Mladost-1, -2 i Mladost-3 te bušotine Sava-1. Nakon dobivanja rezultata ispitivanja izraditi će se 3D model za proizvodno/utisnu simulaciju, koji će biti opisan u Studiji. Radi priključenja novih potrošača, na studijskom nivou izraditi će se tehnička dokumentacija za infrastrukturu grijanja/hlađenja i spoja na sustav daljinskog grijanja: bolnice, studentskih domova, pogona tvrtke MC Plus d.o.o., campusa KIF-a i Termi Zagreb te za infrastrukturu (ugradnja cjevovoda) od bušotine Sava-1 i sustava Mladost.

Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Nositelja projekta te ni na koji način ne može se smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene

Postupci nabave Nositelja projekta GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o.

PREDMET NABAVE: Usluga izrade tehničke dokumentacije geološko geofizičke studije geotermalnog potencijala geotermalnog polja Zagreb

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NF/01/2024

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.02.2024. do 12,00 sati

Poziv na dostavu ponude – link

Dokumentacija o nabavi – link

Prilozi:

PREDMET NABAVE: Usluga izrade elaborata o rezervama geotermalne vode eksploatacijskog polja „Geotermalno polje Zagreb“

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NF/02/2024

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.02.2024. do 14,00 sati

Poziv na dostavu ponude – link

Dokumentacija o nabavi – link

Prilozi: